Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kartība

SIA „Home Angels” (turpmāk tekstā – Aģentūra) veic mājas personāla atlasi, sadarbojoties ar Klientiem ( privātpersonas ) uz līguma pamata.

Klients – Privātpersona, kam ir noslegts līgums ar SIA Home Angels un kas pilnvāro SIA Home Angels pārstavjus veikt pārrunas ar mājas personālu, parbaudīt dokumentus, apkopot informāciju un veikt citās darbības pēc Klienta pieprasījuma un saskaņā ar līgumu.

Kandidāts-  privātpersona, kam ir pāšnodarbinatas personas statuss vai kas pozicionē sevi ka speciālists , kam galvenā darbības sfera ir mājas personāls ( aukles, mājkalpotājas dārznieks un t.t)

Aģentūra- SIA Home Angels, juridiskā persona , kas pilda savus pienakumus , saskaņā ar noslēgto līgumu Kandidati var tikt iesaistīti projektos vienā no sekojošajiem veidiem:

1. Kandidātiem piesakoties uz mājas personāla poziciju , kas izsludināta Home Angels mājas lapā www.homeangels.lv; www.homeangels.eu

2. Kandidatiem iesniedzot savu CV Aģentūrā. Šajā gadījumā Kandidata CV tiek pievienots Aģentūras datubāzei un Kandidātiem tiek piedāvāta dalība turpmākajos projektos, kurus Aģentūra veic savu klientu uzdevumā.

Obligātas prasības kandidātiem , kas pretende uz mājas personāla poziciju vai plano piedālities Aģentūras projektos :

1. Kandidāts – pašnodarbināta persona

2. Ja pārrunās laikā, tiek konstatēts, ka dotajā momenta vinš ( vai viņa ) nav reģistrēts Ieņemumu dienestā , ka pašnodarbināta persona, tad Aģentūras pārstavis mutiski iepazistina Kandidatu ar Mājas personāla darba noteikumiem, Ieņemumu dienesta prasībām, kas atteicās un Līguma noslēgšanu ar privātpersonu.

Aģentūra rakstiski slēdz līgumu ar Klientiem par atlases konkursiem, Klienti tiek iepazīstināti ar pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti ar attiecīgajiem noslēgtajos līgumos. Veicot personāla atlasi, Aģentūra ievēro atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principu, nodrošinot vienlīdzīgus nosacījumus un attieksmi visiem vakanto amatu pretendentiem, bet ieverojot noslegto ar Klientu līguma prasības . Veicot parrunas ar Kandidātiem, Aģentūra iepazistīnā potencialo Kandidātu ar pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kartību. Aģentūras pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sadarbības līgumu ar Aģentūras klientiem nosacījumiem. Pirms Kandidata intervijas ar darba devēju, Aģentūra informē attiecīgo Kandidatu par konkrēto pozīciju, norādot Klenta Vardu, Uzvārdu, darbības vietas adresi, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus. Pēc Kandidāta pieprasījuma Aģentūra nodrošina, lai Kandidātam pieejamie ar konkrēto pozicīju saistītie dokumenti, būtu pieejami latviešu valodā. Pēc pieteikuma / piekrišanas dalībai saņemšanas, Kandidats tiek aicināts uz darba pārrunām saistībā ar attiecīgo poziciju Aģentūras birojā. Gadījumā, ja Aģentūras klients pieņem lēmumu piedāvāt darbu Kandidatam , Kandidats slēdz līgumu ar attiecīgo Klientu, personīgi , ka pašnodarbināta persona. Aģentūras rīkoto atlases procesa dalībniekiem (t.i. Kandidatiem), kuri tiek aicināti uz pārrunām, ir iespēja iepazīties ar līguma, kādu plānots noslēgt ar izvēlēto kandidātu, nosacījumiem. Pirms sadarbības ar Klientu uzsākšanas, pats Kandidats, kā pašnodarbinata persona , pārliecinās par darba līguma nosacījumu atbilstību likumdošanas normām. Ja Kandidāts pats nevar parbaudīt Līguma atbilstību likumdošanas normām un griežas Aģentūrā pēc konsultācijas, tad par šo pakaplojuma sniegšanu ar Kandidatu tiek noslēgts attiecīgais līgums par pakalpojumu sniegšanu. Līgums ar Kandidatu par darbiekārtošanas pakalpojumiem netiek slēgts un atlīdzība par šādiem pakalpojumiem nav paredzēta, tā kā Aģentūras klients ir – darba devējs.